ВІД 1 000 ДО 10 000 ДОЛ США В РАМКАХ КОНКУРСУ ГРАНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

КОЛИ: до 2 лютого 2023 року

ДЕ: вся Україна

ГАЛУЗІ: громадський сектор

❗️Ми допомагаємо в оформленні та подачі заявки на цей грант❗️

Замовити оформлення грантової заявки

Конкурс грантів з організаційного розвитку адмініструється ІСАР Єднання у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства» завдяки фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку. Загальною метою Ініціативи є покращення умов діяльності для громадянського суспільства та зміцнення інституційної спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) для підвищення самозарадності громадянського сектору в Україні. Через цей конкурс грантів з організаційного розвитку Ініціатива має на меті зміцнити інституційну спроможність ОГС у затребуваних ними сферах, особливо тих, що стосуються сталості й самозарадності.Зміцнення інституційної спроможності ОГС може відбуватися у таких чотирьох сферах:

 • Технічні спроможності – це спроможності, які лежать у безпосередній сфері діяльності організації. Це і підвищення якості послуг, які організації надають своїм цільовим групам, утвердження стандартів, за якими працюють організації або розвиток компетенцій у певному напрямку діяльності організації.

  Наприклад, якщо організація працює в сфері захисту прав людини, то до технічної спроможності може відноситись розширення компетенцій у сфері прав людини, формування навичок захисту прав людини.

 • Функціональні спроможності – це спроможності, необхідні для сталого, послідовного та надійного виконання організацією своєї місії та завдань. Ці спроможності передбачають розвиток систем та структур врядування та управління організацією, фінансовий менеджмент, розвиток людського капіталу, мобілізацію ресурсів, тощо.

  Наприклад, якщо організація працює в сфері прав людини, то до функціональної спроможності може відноситись покращення процесів роботи органів правління й менеджменту, проектного менеджменту, зміцнення здібностей мобілізовувати фінансові або людські ресурси на захист прав людини.

 • Адаптивні спроможності – це спроможності організації реагувати на політичні, соціально-економічні, культурні зміни, що впливають на середовище, в якому працюють організації.

  Наприклад, важливими навичками для спроможності адаптуватись є стратегічне та операційне планування, навички проведення оцінки і аналізу, планування діяльності на основі результатів оцінки.

 • Спроможність впливати – це спроможність організацій впливати на середовище, в якому вони працюють. Такі спроможності включають навички адвокації, ведення переговорів, комунікації, розвиток співпраці та партнерства всередині сектору та з “акторами” з інших секторів.

  Наприклад, якщо організація працює в сфері захисту прав людини, то спроможність впливу буде означати здатність впливати на прийняття рішень, залучати партнерів з різних секторів суспільства для вирішення тієї чи іншої проблеми.

Основними завданнями цього конкурсу грантів з організаційного розвитку є розвиток професійної кваліфікації ОГС; покращення програмної ефективності ОГС; підвищення впливу ОГС; підвищення життєздатності й самозарадності ОГС; поширення культури організаційного розвитку ОГС.

Типи послуг з організаційного розвитку

Послуга з організаційного розвитку ОГС – комплекс дій, який задовольняє запит ОГС щодо потреб/и у організаційному розвитку. У межах цього конкурсу грантів особа або інституція, що мають спроможність і досвід до надання комплексу послуг/окремої послуги з організаційного розвитку називаються Провайдером/ами послуг з організаційного розвитку. Найпоширенішими видами послуг з організаційного розвитку є:

 • Консультація – послуга, що надається з метою пояснення/роз’яснення ситуацій організаційного розвитку і формування бачення щодо вирішення пов’язаних з ними проблем. Консультування передбачає очне або дистанційне спілкування та може бути корисним як засіб оцінки ситуацій за допомогою незалежних аналітичних суджень.

 • Коучинг – метод консультування та інтерактивної роботи, у процесі якого Коуч допомагає Учневі досягти мети організаційного розвитку. Коуч-сесія може бути як індивідуальною, так і груповою. Основні принципи проведення коуч-сесій – без порад і прямих вказівок з боку Провайдера.

 • Менторінг – метод навчання і розвитку персоналу, при якому більш досвідчений співробітник (ментор) ділиться наявними знаннями зі своїми протеже (менті) протягом певного часу.

 • Наставництво (менторство) – навчання за допомогою надання досвіду та способів діяння в різних ситуаціях, у процесі якого навчають

  моделям дій і їх коригуванню за допомогою зворотного зв’язку.

 • Організаційний аудит – комплексна послуга, яка включає елементи експертизи, а також експертного аналізу і дослідження, спрямованих на системний аналіз поточної ситуації організаційного розвитку ОГС та прогностичний аналіз її спроможностей.

 • Зовнішня оцінка потенціалу/рівня розвитку ОГС – послуга для визначення рівня організаційного розвитку ОГС, яка здійснюється Провайдером за певною методологією та передбачає структуровані інтерв´ю, опитування та надання рекомендацій щодо формування пріоритетів у подальшому розвитку ОГС.

 • Тренінг – метод інтерактивного групового навчання, який за відносно короткий проміжок часу дозволяє групі набути відповідні знання, уміння і навички, а також сформувати відповідні компетенції.

 • Фасилітація – організація групової роботи, що дозволяє ефективно інтегрувати досвід і потенціал кожного з учасників взаємодії у вирішенні актуальних проблем чи напрацюванні спільних бачень/рішень. Фасилітатор впливає на процес взаємодії і спрямовує його, але не вносить змістовних пропозицій щодо предмета зустрічі та основного обговорюваного питання.

Цей перелік не є вичерпним. У межах цього конкурсу грантів ОГС можуть отримати фінансування для оплати й інших типів послуг з організаційного розвитку за умови відповідності таких послуг потребам ОГС (у тому числі, послуги з використання сучасних засобів зв’язку).

Сума

Грант з організаційного розвитку – це цільова безповоротна фінансова допомога, кошти якої спрямовуються на оплату послуг із зміцнення однієї з чотирьох сфер інституційної спроможності ОГС.

Простий грант
Простий грант спрямований на покриття витрат ОГС, пов´язаних з отриманням однієї або максимум двох послуг з організаційного розвитку. Наприклад, це може бути грант для розробки стратегічного плану ОГС, грант для отримання консультації щодо імплементації розробленого організацією раніше стратегічного плану або грант для проведення тренінгу працівникам організації. Максимальна сума простого гранту –
еквівалент $3 000.

Для отримання простого гранту ОГС необхідно провести самооцінку з організаційного розвитку (для цього треба скористатися онлайн інструментом самооцінки на сайті ІСАР Єднання) та скласти план розвитку. Самооцінка, результати якої поєднуються до заявки, повинна бути проведена у 2022 році, в зв’язку з оновленням форми самооцінки.

Грант для зовнішньої оцінки
Грант для зовнішньої оцінки передбачає покриття витрат, пов´язаних із здійсненням фасилітованої оцінки рівня організаційного розвитку ОГС та складанням плану організаційного розвитку ОГС із вказанням пріоритетних сфер розвитку. Провайдер, який здійснюватиме зовнішню самооцінку за цим грантом, має володіти методикою відповідної оцінки. Максимальна сума гранту для зовнішньої оцінки – еквівалент $1 000. Для отримання гранту для зовнішньої оцінки ОГС необхідно провести самооцінку з організаційного розвитку (для цього треба скористатися онлайн інструментом самооцінки на сайті ІСАР Єднання) та скласти план розвитку. Самооцінка, результати якої поєднуються до заявки, повинна бути проведена щонайпізніше за півроку до дня подачі заявки на цей вид гранту.

Комплексний грант
Комплексний грант дозволяє більш досвідченій організації отримати комплекс послуг з організаційного розвитку. Комплексний грант може отримати організація, яка має засвідчений досвід роботи понад 4 роки і яка здійснила зовнішню фасилітовану оцінку свого рівня організаційного розвитку. Для здійснення такої зовнішньої оцінки ОГС заохочуються подаватися на «Грант для зовнішньої оцінки» цього конкурсу грантів. ОГС
також можуть здійснювати зовнішню оцінку за власний рахунок. Максимальна сума комплексного гранту – еквівалент $10 000.

Для отримання комплексного гранту ОГС необхідно провести зовнішню оцінку з організаційного розвитку та скласти разом із Провайдером план розвитку. Результати зовнішньої оцінки, отримані протягом року до моменту подачі заявки на грант, можуть бути подані в межах цього типу грантів.

Грант для групи організацій
Грант для групи організацій дозволяє декільком організаціям або ініціативним групам (не менше 3х) об’єднати свої ресурси та отримати потрібну послугу з організаційного розвитку спільно. Для отримання такого гранту кожна організація-учасник групи має вивчити потреби власної організації та провести самооцінку організаційного розвитку, скориставшись відповідним інструментом на сайті ІСАР Єднання. Цю групу організацій має об’єднувати спільна(і) потреба(и) в організаційному розвитку. Група організацій також повинна визначити організацію-координатора для подальшої комунікації з ІСАР Єднання. Максимальна сума гранту для групи організацій – еквівалент $10 000.

Грант для здійснення навчального візиту
Грант для здійснення навчального візиту дозволяє ОГС вивчити та застосувати досвід інших організацій, які досягли успіху в розвитку інституційної спроможності. Тема навчального візиту може стосуватись будь якої сфери організаційного розвитку, але перевага надаватиметься проектам для підвищення життєздатності та самозарадності ОГС.

Для отримання такого гранту необхідно провести самооцінку з організаційного розвитку (скористатися онлайн інструментом самооцінки на сайті ІСАР Єднання); скласти план розвитку та надати обґрунтування необхідності здійснення навчального візиту у відповідності до плану розвитку організації; надати запрошення від партнерської сторони та детальну програму навчального візиту. Максимальна сума гранту для здійснення навчального візиту – еквівалент $3 000. За кошти цього гранту можуть покриватися винятково навчальні поїздки в межах України. Самооцінка, результати якої поєднуються до заявки, повинна бути проведена щонайпізніше за півроку до дня подачі заявки на цей вид гранту.

Грант на участь у навчальних заходах
Грант на участь у навчальних заходах дозволяє організації посилити свій потенціал завдяки участі у спеціалізованих заходах, присвячених темам організаційного розвитку.

Для отримання такого гранту необхідно провести самооцінку з організаційного розвитку (скористатися онлайн інструментом самооцінки на сайті ІСАР Єднання); скласти план розвитку та надати обґрунтування необхідності участі у заході відповідно до плану розвитку організації. До заявки докласти детальну інформацію про сам навчальний захід (програма, організатори, ведучі/тренери тощо), а також підтвердження організаторів про прийняття заявника на участь у заході та про подальший супровід. Максимальна сума гранту на участь у навчальних заходах – еквівалент $1 000. Самооцінка, результати якої поєднуються до заявки, повинна бути проведена щонайпізніше за півроку до дня подачі заявки на цей вид гранту.

Грант для провайдерів
Грант для підвищення спроможності інфраструктурних ОГС надавати послуги з організаційного розвитку. У межах Ініціативи особлива увага приділяється розвитку та посиленню існуючої інфраструктури громадянського суспільства. Очікується, що відібрані в межах цього конкурсу грантів ОГС посилять частину цієї інфраструктури та на постійній регулярній основі надаватимуть послуги іншим ОГС для розвитку різних сфер їхньої організаційної спроможності. Ці організації збиратимуть і поширюватимуть інформацію в цій сфері, надаватимуть навчальні послуги, промотуватимуть свої унікальні авторські напрацювання у цій сфері та робитимуть відчутний внесок у розбудову сталості та самозарадності українських ОГС. В межах цього типу грантів передбачається отримання наступних послуг: адаптація існуючих послуг до онлайну/війни, розробка нових послуг для задоволення потреб ОГС, викликаних війною, навчання та підвищення кваліфікації команди організації, участь у ТоТ, отримання консультацій та ін. Максимальна сума гранту для провайдерів – еквівалент $5 000.

Кількість грантів, які може отримати ОГС у межах цього конкурсу грантів не обмежується. Заявка на отримання наступного гранту приймається до розгляду тільки після повного затвердження фінансового й змістовного звітів за попередній грант.

Можливості

Кошти цього гранту можуть бути використані на оплату послуг тренерів, консультантів, коучів чи менторів. Послуги мають бути спрямовані на зміцнення або основних організаційних спроможностей, або отримання спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш ефективними, незалежними та життєздатними.

Можливо, ви захочете самостійно оформляти грантові заявки й на постійній основі отримувати безповоротні грантові кошти на свої проєкти!? А щоб ви навчилися робити це правильно, ми розробили для вас: 

🔴 Онлайн курс з написання грантових проєктів ТУТ

🔴 Посібник “ЯК ОТРИМАТИ ГРАНТ!” Детальніше ТУТ