Публічний договір

ДОГОВІР № ____

про надання/продаж консультаційних послуг

м. Київ «11» грудня 2020 р.

ФОП Кобеля М.Я., надалі Виконавець, в особі Кобелі Мар’яни Ярославівно з однієї сторони та

покупець. – з другої сторони, надалі – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору
 1. Виконавець зобов’язується надати консультаційні послуги, а саме Онлайн курс з написання грантових проєктів, а Замовник – оплатити послугу.
 1. Послуги за даним Договором надаються Виконавцем на підставі оплати за Послугу.
 2. Замовник своєчасно та у повному обсязі проводить розрахунки з Виконавцем згідно з умовами цього Договору.
 1. Вартість Договору. Порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість Послуг за даним Договором становить 2000,00 грн. (дві тисячі  гривень)

2.2. Порядок розрахунку: оплата проводиться Замовником за надану послугу відповідно до виставленого рахунку, протягом 2-ох робочих днів з дня складання Акту здачі-прийняття наданих послуг (виконаних робіт). Розрахунки проводяться в національній валюті України, безготівково за виставленим рахунком та/або Актом здачі-прийняття наданих послуг (виконаних робіт) за відповідну послугу..

3. Права та обов’язки Сторін

 1. Замовник має право:
 1. Отримувати Послуги належної якості та обсягу, відповідно до умов та порядку, встановлених даним Договором та Замовленням.
 2. Отримувати від Виконавця інформацію про хід надання Послуг.
 3. Змінювати обсяг або відмовитись від Послуг на умовах даного Договору.
 1. Замовник зобов’язується:
 1. Оплачувати Послуги на умовах даного Договору.
 1. Виконавець має право:
 1. Отримати плату за надані Послуги в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
 2. Отримувати від Замовника наявні інформацію та засоби, які необхідні для надання Послуг за цим Договором.
 1. Виконавець зобов’язується:
 1. Надавати Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором та відповідно до Замовлення.
 2. Повідомляти Замовника, за його вимогою, всі відомості про хід надання Послуг та/або виконання Договору.
 3. Забезпечити дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки та санітарії при наданні послуг.

4. Порядок прийняття Послуг

4.1.Підписання Сторонами Акту підтверджує прийняття Замовником Послуг.

4.2. Акт наданих Послуг (далі – Акт) надається Виконавцем Замовнику для розгляду протягом 2 (двох) робочих днів від дати закінчення надання Послуг. У разі, якщо протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання Замовником Акту, який підписаний обома Сторонами, Акт відсутній у Виконавця, такий Акт вважається підписаний Сторонами без зауважень, а Послуги наданими та прийнятими.

5. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів

5.1. За невиконання чи неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Винна Сторона відшкодовує постраждалій Стороні документально підтверджені збитки, спричинені втратою, пошкодженням, знищенням майна постраждалої Сторони при наданні Послуг.

5.3. За ненадання Послуг у визначені даним Договором строки, у встановленому даним Договором або Замовленням порядку чи обсягу, за неякісне надання Послуг Виконавець сплачує на користь Замовника штраф у розмірі 5% від вартості Послуг за Замовленням за кожен встановлений факт порушення.

5.4. За порушення строків оплати Послуг, Замовник несе відповідальність у формі сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, чинної на день порушення строків оплати, за кожен день прострочення від суми простроченого платежу.

5.5.При наявності спору за Договором, Сторони намагаються вирішити його шляхом переговорів. При недосягненні згоди шляхом переговорів, спір передається зацікавленою стороною до суду, відповідно до правил підсудності та підвідомчості, встановлених законодавством України.

6. Строк дії Договору

6.1. Договір набирає чинності з дати його підписання обома сторонами та діє до 24:00 год. 11.12.2020р.

6.2. Дострокове розірвання Договору можливе:

6.2.1. За згодою Сторін.

6.2.2. За рішенням суду.

6.2.3. В інших випадках, передбачених законодавством.

7. Форс – мажор

7.1..Сторони даного Договору звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

7.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють зовнішні і надзвичайні події, що не існували під час підписання цього Договору і виникли незалежно від волі Сторін, за умови, що Сторони не могли передбачити настання таких наслідків чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати від Сторони, що підпала під дії обставин непереборної сили.

7.3. Обставинами непереборної сили визнаються, але не обмежуються ними, що випливають події: землетрусу, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, рішення органів державної влади, рішення органів місцевого самоврядування, революції, страйки, соціальні конфлікти, блокади, ембарго тощо.

7.4. Сторона, що втратила можливість виконати зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за цим Договором, протягом 3 (трьох) календарних днів з дня настання таких обставин.

7.5. Якщо обставини непереборної сили будуть тривати більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів, Сторони мають право припинити дію даного Договору, шляхом підписання відповідної Додаткової угоди.

7.6. Сторона, яка посилається на неможливість виконання зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, підтверджує факт існування та наслідки дії таких обставин офіційним документом (довідкою Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу).

7.7. Сторона, що не виконує своїх зобов’язань внаслідок обставин непереборної сили, повинна протягом 3 (трьох) календарних днів сповістити про це другу Сторону.

7.8. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про вказані обставини позбавляє Сторони права посилатись на будь-які з цих обставин та не звільняє від відповідальності за цим Договором.

8. Заключні положення

8.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною його частиною та мають однакову юридичну силу, якщо підписані Сторонами або уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками.

8.2. Жодна із Сторін не має право передавати третім особам свої права та обов’язки за цим Договором без письмової згоди іншої Сторони. Всі права та обов’язки Сторін по Договору у повному обсязі переходять до правонаступників Сторін.

8.3. У разі зміни місцезнаходження та банківських реквізитів Сторін, кожна з Сторін повинна негайно, протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити про це іншу Сторону.

8.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства.

8.5. Цей Договір складений українською мовою, у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін.

8.6. Якщо положення цього Договору не відповідають законодавству, це призводить до визнання нечинними виключно цих положень і не тягне за собою визнання нечинним даного Договору в цілому.

8.7. У разі невідповідності положень даного Договору законодавству, щодо цих недійсних положень, Сторони керуються законодавством.

9. Адреси та реквізити Сторін

ЗАМОВНИК
ВИКОНАВЕЦЬ Одержувач платежу: Найменування організації:ФОП Кобеля Мар’яна Ярославівна Код отримувача: 3040110867 Назва банку: ЧЕРНIВЕЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК” Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA323562820000026005051521283 Валюта: UAH

___________________________ / М.Я.. Кобеля /